دوستان خوب قدس نتی

به علت مشکلاتی که بعدا درباره ان توضیحات کاملی ارائه خواهم داد دسترسی به قدس نت وجود ندارد.